Horse Breeding

Vyatskiy Stallion, Gordiy @Olga Itina Equestrian Photography