Heavy Horses

Stallion Dobrynya, Soviet Heavy Draft Horse