Gypsy Vanner Horses / Gypsy Cobs

Latcho Drom Caymus (Latch Drom x Romany Rye) - Gypsy Vanner Black Stallion