Akhal-Teke Horses

Karabek (Karar x Wormwood) - Akhal Teke Stallion