Gypsy Vanner Horses / Gypsy Cobs

Beautiful Gypsy Vanner Stallion Named Splash